tvfitness.vn Cau l?c b? gym uy tín - ch?t l??ng hàng ??u - Phòng t?p gym ly t??ng c?a b?n

tvfitness.vn
Title: Cau l?c b? gym uy tín - ch?t l??ng hàng ??u - Phòng t?p gym ly t??ng c?a b?n
Keywords:
Description: Cau l?c b? gym uy tín - ch?t l??ng hàng ??u - Phòng t?p gym ly t??ng c?a b?n
tvfitness.vn is ranked 8679941 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,348. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. tvfitness.vn has 43% seo score.

tvfitness.vn Information

Website / Domain: tvfitness.vn
Website IP Address: 103.3.245.248
Domain DNS Server: ns1.pavietnam.vn,ns2.pavietnam.vn

tvfitness.vn Rank

Alexa Rank: 8679941
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tvfitness.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,348
Daily Revenue: $3
Monthly Revenue $110
Yearly Revenue: $1,348
Daily Unique Visitors 340
Monthly Unique Visitors: 10,200
Yearly Unique Visitors: 124,100

tvfitness.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Tue, 09 Aug 2016 07:04:49 GMT
Server LiteSpeed

tvfitness.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage

tvfitness.vn Traffic Sources Chart

tvfitness.vn Similar Website

Domain Site Title

tvfitness.vn Alexa Rank History Chart

tvfitness.vn aleax

tvfitness.vn Html To Plain Text

Cau l?c b? gym uy tín - ch?t l??ng hàng ??u - Phòng t?p gym ly t??ng c?a b?n Having a nice body Trang ch? Cau L?c B? Center qu?n 8 Trung tam V?n Hóa Qu?n 11 Cung v?n hóa lao ??ng qu?n 1 S?n Ph?m Tin t?c ?u ??i - Khuy?n m?i Tin C?ng Ty Dinh d??ng th? hình Bài t?p Gym Ki?n th?c th? hình Cau chuy?n thành c?ng Các lo?i máy n?i b?t Hu?n Luy?n Viên Tuy?n D?ng H?c Th? Trang ch? Cau L?c B? Center qu?n 8 Trung tam V?n Hóa Qu?n 11 Cung v?n hóa lao ??ng qu?n 1 S?n ph?m Nhóm c? b?ng l?ng Nhóm c? d??i Nhóm c? trên Nhóm ?a n?ng Nhóm t? Nhóm 2 ch?c n?ng Nhóm gh? Nhóm Cardio Phu ki?n th? thao Tin t?c ?u ??i - Khuy?n m?i Tin C?ng Ty Dinh d??ng th? hình Bài t?p Gym Ki?n th?c th? hình Cau chuy?n thành c?ng Các lo?i máy n?i b?t Tuy?n d?ng H?c th? ?U ??I - QUà T?NG MUA 3 T?NG 1 3 THáNG FULLTIME + TTH? T?P 1 THáNG TR? GIá 500K => GIá KH?NG ??I Khuy?n m?i kéo dài t? ngày 4-14/8 Th? member s? d?ng cho m?i chi nhánh c?a CLB Kh?ng gi?i h?n th?i gian t?p CN3 T&V Fitness Center qu?n 8 Sau h?n nhi?u n?m kinh nghi?m hình thành và phát tri?n. Cau l?c b? GYM T&V FITNESS t? hào là n?i g?i tr?n ni?m tin c?a khách hàng. V?i kinh nghi?m chuyên sau v? th? d?c th? thao, ??c bi?t là GYM. V?i ph??ng cham s?c kh?e khách hàng là trên h?t, nh?m ?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a khách hàng, nay cau l?c b? m? r?ng thêm chi nhánh m?i. T?a l?c t?i ?p A8/4A, qu?c l? 50, x? Bình H?ng, huy?n Bình Chánh. V?i kh?ng gian sang tr?ng, ?a d?ng b? m?n: gym, yoga, zumba, boxing...??n v?i T&V FITNESS chi nhánh 3 s? mang ??n cho b?n c?m giác th? h?n vào thiên nhiên, kh?ng gian tho?i mái, thoáng mát, tinh th?n s?ng khoái sau nh?ng gi? làm vi?c m?t m?i. ?i?m ??n T&V là ??a ?i?m ?áng tin c?y ?? b?n và gia ?ình t?p luy?n, trao g?i s?c kh?e và thay ??i vóc dáng c?a mình. Xem thêm CN1 T&V Fitness Cung v?n hóa lao ??ng qu?n 1 Xem thêm CN2 T&V Fitness Trung tam V?n Hóa Qu?n 11 Xem thêm S?n ph?m s?n xu?t Nhà s?n xu?t máy t?p th? thao ?a n?ng hàng ??u Vi?t Nam Xem thêm MáY ??Y VAI - SHOULDER PRESS 29.990.000 ? MáY ??Y NG?C 4IN1 MáY ??Y NG?C TRêN - INCLINE PRESS 30.990.000 ? MáY ?á ?ùI - LEG EXTENSION 29.990.000 ? B?NG GH? DàI 10.400.000 ? GH? ?á B?NG D??I 9.500.000 ? MáY 2D (M?U 2) 43.990.000 ? MáY 8 M?T 179.990.000 ? HU?N LUY?N VIêN Hu?n luy?n viên nhi?u n?m kinh nghi?m t?t nghi?p tr??ng ?HSP TDTT TP.H? Chí Minh HCM Xem thêm C?NG TRUNG T?I MONG MU?N LàM CHO CU?C S?NG C?A M?I NG??I TR? NêN T?T H?N Là ?I?U TUY?T V?I NH?T Mà T?I Có TH? LàM ???C Xem thêm DAVID T?i mong mu?n khách hàng c?a mình ???c t?n h??ng m?i ngày trong cu?c s?ng v?i th?t nhi?u sinh l?c, h?nh phúc và t? tin. Xem thêm LUFFY H?nh phúc c?a c? th? là ? s?c kh?e Xem thêm V??NG ANH S?C KHO? QUY H?N VàNG. Xem thêm VICTOR C? TH? Là NG?I ??N C?A B?N, H?Y GI? GìN Nó TRONG S?CH Và KHO? M?NH ?? T?M H?N NG? TRONG ?ó Xem thêm Tin C?ng Ty CLB GYM T&V FITNESS-YOGA S? L?A CH?N HOàN H?O Ch? v?i 10 phút Yoga gi?m can m?i ngày s? giúp b?n s? h?u than hình s?n ch?c, quy?n r? BOXING Là Gì ? T?P BOXING Có L?I íCH NH? TH? NàO? CLB GYM T&V FITNESS-YOGA CLB GYM T&V FITNESS-YOGA T?NG B?NG KHAI TR??NG SIêU KHUY?N M?I C?C HOT !!! Ki?n th?c th? hình CáC KI?U HíT TH? SAI TH??NG G?P KHI T?P TH? HìNH Chúng ta c?n hít th? khi t?p th? hình nh? th? nào là ?úng ...? L?I íCH C?A VI?C S? D?NG GH? T?P B?NG INBODY - T?i sao kh?ng tr?i nghi?m ? M?O ??I PHó V?I C?N THèM ?N KHI GI?M C?N YOGA Và VAI TRò YOGA V?I V? ??P PH? N? Dinh d??ng th? hình ?N Gì ?? C? TO Và S?N CH?C-T&V FITNESS Khi t?p th? hình thì nên ?n gì hay u?ng gì ?? cho c? nhanh to và ch?c ?ó là cau h?i th??ng ??t ra khi b?n t?p th? hình. V?y s? ?? dinh d??ng dành cho ng??i t?p th? hình là nh? th? nào, nên ?n nh?ng gì và kh?ng ?n gì, ?n vào lúc nào thì t?t cho c? th?, nên u?ng gì và u?ng th?i gian nào thì c? b?c s? to nhanh h?n. ?? bi?t ???c nh?ng ?i?u ?ó h?m nay chia s? 69 mu?n ti?t l? cho b?n t?p th? hình thì nên ?n u?ng gì cho c? nhanh to và ch?C ?n Gì ?? T?ng Can Nhanh Nh?t Cho Ng??i G?y TH?C ??N GIúP T?NG C? CHO CáC CHàNG 6 MúI Nh?ng th?c ph?m giúp gi?m can và lên c? nhanh U?ng n??c trong khi t?p gym nh? th? nào là h?p ly? T&V Fitness Cau L?c B? S?n Ph?m Tin t?c Hu?n luy?n viên Tuy?n D?ng H?c Th? LIêN H? CN 1: T&V Fitness Cung v?n hóa lao ??ng - 55B Nguy?n Th? Minh Khai, Ph??ng B?n Thành, Qu?n 1 ?T: 08.3930.0571 CN 2: T&V Fitness Trung tam V?n Hóa Qu?n 11 - 179 Bình Th?i, Ph??ng 9, Qu?n 11 ?T: 08.3963.5843 CN 3: A8/4A ?p 4 X? Bình H?ng, Huy?n Bình Chánh ( cách b?n xe q8 50m) ?T : 08.66.810.879 Email: gymtvfitness2016@gmail.com Hotline: 0931.022.379 ( Phera) Hotline: 0931.052.379. ?I?N THO?I ??T HàNG 0933 338 333 - 093 993 3030 ( Mr Thanh ) 166, Lê V?n L??ng, ?p 5, X? Ph??c Ki?ng, Huy?n Nhà Bè. (c) Copyright 2016 T&V Fitness center. All Rights Reserved. × ??ng ky t?p th? H?y ?? l?i th?ng tin, chúng t?i s? liên l?c b?n ngay Tên c?a b?n (*) Email (*) S? ?i?n tho?i (*) B?n mu?n t?p luy?n ? CLB nào (*) T&V Fitness Center Qu?n 1 T&V Fitness Center Qu?n 11 T&V Fitness Center Qu?n 8 Ghi chú G?i \

tvfitness.vn Whois

Domain Name: TVFITNESS.VN